Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe, według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2017 roku w dwóch egzemplarzach wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok 2016.

Zgodnie z art. 24i ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.

Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).

Wzory formularzy do pobrania:

1)      Oświadczenie majątkowe radnego gminy.

Wzór oświadczenie majątkowe radnego gminy w formacie rtf.

Wzór oświadczenie majątkowe radnego gminy w formacie pdf.

2)   Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

Wzór oświadczenie majątkowe pozostałych osób w formacie rtf.

Wzór oświadczenie majątkowe pozostałych osób w formacie pdf.

Poradnik "Jak wypełniać oświadczenia majątkowe?"