Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

,,Gmina Łochów przyjazna środowisku naturalnemu - OZE''


ostatnai modyfikacja: 22.10.2013
dodane: 24.09.2013

 

 

 

 

Kompleksowy projekt pn. „Gmina Łochów przyjazna środowisku naturalnemu - OZE” został zrealizowany w obrębie Gminy Łochów.

            Przedsięwzięcie polegało na budowie kompleksowego systemu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gminie Łochów. System opierał się o wykorzystanie energii słońca oraz zastosowanie układu kogeneracyjnego i pompy ciepła. Inwestycja obejmowała montaż instalacji solarnych w 463 obiektach mieszkalnych należących do mieszkańców gminy Łochów miasta oraz montaż układu kogeneracyjnego i pompy ciepła w budynku użyteczności publicznej, jakim jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Łochowie.

            Pierwszym elementem projektu była modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 3  w Łochowie na kotłownię z zastosowaniem pompy ciepłą oraz układu kogeneracyjnego. Inwestycja została zrealizowana w roku 2007 i 2008 i obejmowała montaż układu, którego podstawowym członem był hybrydowy zespół źródeł ciepła i energii elektrycznej obejmujący:

-  instalację pompy ciepła o mocy 50-60 kW wraz z instalacją „dolnego” i „górnego” źródła – pozyskującej energię ciepła gruntu (energia odnawialna),

-  instalację agregatu małej kogeneracji o mocy elektrycznej 30 kW i mocy grzewczej 70 kW  (energia czysta),

-  urządzenie kaskady cieplnej (wielkogabarytowego wymiennika energii cieplnej     o zdolności magazynowania ciepła ok. 3GJ/h = 0,8 MWh),

-  zmodernizowaną rozdzielnię energii cieplnej i elektrycznej oraz stację urządzeń sterowania, pomiarów i automatyki,

-  oraz instalację kompletnej stacji gazu płynnego dla zasilania zespołu małej kogeneracji (instalacja LPG- Shell-Gas).

 

            Instalacje solarne (kolektory płaskie) są wykorzystywane do podgrzania ciepłej wody użytkowej. W ramach projektu zaplanowano montaż kilku rodzajów zestawów solarnych zróżnicowanych w zależności od liczby osób zamieszkujących dany budynek. Drugim elementem projektu była modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 3 w Łochowie na kotłownię  z zastosowaniem pompy ciepła oraz układu kogeneracyjnego. Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane w latach 2007-2008 z wykorzystaniem środków pożyczki WFOŚiGW w Warszawie.

 

W ramach montażu każdego ze 463 zestawów wykonano następujące prace:

   -     montaż kolektorów słonecznych,

   -     montaż zasobnika solarnego,

   -     montaż armatury zabezpieczającej instalacji solarnej i instalacji wodnej,

   -     montaż grupy pompowej,

   -     montaż pompy podmieszania,

   -     montaż rurociągów instalacji solarnej i wodnej,

   -     montaż izolacji rurociągów instalacji solarnej i wodnej,

   -     wpięcie instalacji solarnej do istniejącej instalacji przygotowania c.w.u.

   -     montaż układu automatyki wraz z czujnikami i okablowaniem,

   -     napełnianie instalacji czynnikiem solarnym,

   -     przeprowadzenie prób i rozruchu technologicznego i przekazanie instalacji solarnych do eksploatacji,

   -     bezpłatne usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym.

            Ponadto w ramach partnerstwa z Fundacją „Szkoła pod słońcem” i Stowarzyszeniem -Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” zostanie wykonana instalacja systemu przekazywania parametrów pracy instalacji zmodernizowanej kotłowni w Szkole Podstawowej nr 3, do współpracujących z Fundacją pracowni szkolnych na terenie województwa mazowieckiego. Na tej podstawie zostanie opracowany program edukacyjny do wykorzystania w szkołach województwa.

            Celem projektu jest polepszenie jakości powietrza w gminie Łochów poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W perspektywie długoterminowej takie działania przyczynią się do poprawy jakości środowiska na obszarze Gminy Łochów.

 

Całkowita wartość projektu - 5 897 454,89

Kwota dofinansowania 70% EFRR – 4 029 449,79 w  tym środki pochodzące z pożyczki pomostowej WFOŚiGW – 201 500,00

 

 

 

”Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-1013”

 

 

 

 

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości