Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E75 RAIL BALTICA WARSZAWA – BIAŁYSTOK – GRANICA Z LITWĄ, ETAP I. ODCINEK WARSZAWA REMBERTÓW – ZIELONKA – TŁUSZCZ (SADOWNE)


ostatnai modyfikacja: 27.10.2015
dodane: 22.07.2015

„Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 6 na odcinku Łochów - Sadowne od km 68,400 do km 71,800- odcinek 5.4",

w ramach Projektu POIiŚ 7.1-22.1: „Modernizacja linii kolejowej E75 Raił Baltica Warszawa -Białystok - granica z Litwą, etap I. Odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka - Tłuszcz (Sadowne)".

Roboty budowlane prowadzone będą na części działek ewid. nr 1, obręb Zagrodniki Gmina Łochów i nr 829 obręb Zieleniec Gmina Sadowne oraz na działce ewid. nr 401 obręb Topór, Gmina Stoczek powiat węgrowski, stanowiących teren kolejowy zamknięty.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Strony postępowania w przedmiotowej sprawie ustala się na podstawie przepisów art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm.).

Decyzja o pozwoleniu na budowę i akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, PI. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 601.

Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni, od dnia jej doręczenia.

Obwieszczenie PDF

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości