Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej


ostatnai modyfikacja: 08.05.2017
dodane: 20.04.2017

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W DRUGIM OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ŁOCHÓW w 2017 roku

 

 1. Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) zwanej dalej „Ustawą” Burmistrz Łochowa zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.2 i 3 Ustawy, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do prac w komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku;
 2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży;
 3. Członkami Komisji konkursowej mogą zostać przedstawiciele organizacji/ podmiotów, działających na terenie Gminy Łochów o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy spełniający następujące kryteria:
 4. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
 5. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w wyżej wymienionym konkursie ofert;
 6. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
  1. Do zadań Komisji konkursowej należy ocena merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych, złożonych w ramach pierwszego otwartego konkursu ofert;
  2. Zgłoszenia przyjmowane są na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
  3. Zgłoszenia kandydatów należy składać w terminie od dnia 20.04.2017 r. do dnia 04.05.2017 r. do Urzędu Miejskiego w Łochowie, al. Pokoju 75, pokój nr 221  lub w Biurze Obsługi Mieszkańca –  decyduje data wpływu do Urzędu, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łochów w 2017 roku”. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
  4. Po rozpatrzeniu zgłoszeń zostanie sporządzona lista kandydatów i przedstawiona Burmistrzowi Łochowa;
  5. Burmistrz Łochowa dokona wyboru kandydatów na członków Komisji konkursowej.

   

  formularz zgłoszenia do pobrania

   

  Burmistrz Łochowa

  /-/ Robert Mirosław Gołaszewski

   

autor: M.Dybka


przejdź do archiwum wiadomości