Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Poprawa infrastruktury technicznej terenów zabudowy usługowo-produkcyjnej w Łochowie.


ostatnai modyfikacja: 14.07.2014
dodane: 01.07.2014

 

 


Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 jest jednym z 16 programów regionalnych, które będą realizowaćStrategię Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 oraz Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie.

 

Cel główny RPO WM:

Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa.

Realizacja celu głównego będzie się odbywać poprzez:

  • rozwój gospodarki, w tym gospodarki opartej na wiedzy i rozwój społeczeństwa informacyjnego,
  • poprawę i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej,
  • wzmacnianie endogenicznych czynników rozwoju województwa mazowieckiego,
  • podniesienie standardów warunkujących rozwój kapitału ludzkiego w regionie.

             

                Gmina Łochów jest gminą miejsko – wiejską, położoną w północnej części Powiatu Węgrowskiego, w Województwie Mazowieckim. Miasto Łochów pełni rolę lokalnego centrum  administracyjno – usługowego dla pozostałych terenów Gminy. Powierzchnia gminy Łochów wynosi około 19500 ha, a w tym miasto 1335 ha.  Na obszarze Gminy zamieszkuje 17947 osób, z czego 6408 mieszka w mieście. Układ komunikacyjny Gminy Łochów tworzą: dwie drogi krajowe (droga nr 50 oraz droga nr 62), sieć dróg powiatowych oraz sieć dróg gminnych. Długość dróg gminnych na terenie Gminy Łochów wynosi 128 km. Drogi gminne w obrębie miasta mają łączną długość 28,8 km, przy czym drogi o nawierzchni bitumicznej mają długość 13,4 km, a drogi o nawierzchni żwirowej 11,6 km.

Celem głównym projektu „Poprawa infrastruktury technicznej terenów zabudowy usługowo-produkcyjnej  w Łochowie” jest zwiększenie dostępności terenów przeznaczonych pod inwestycje w mieście Łochowie. Realizacja projektu polegającego na przebudowie drogi dojazdowej do terenu przeznaczonego w dokumentach planistycznych pod inwestycje.

 

Realizacja projektu umożliwi:

- Możliwość korzystania z infrastruktury wodno - kanalizacyjnej przedsiębiorstwom istniejącym na terenie, jak również nowopowstałym;

- Dojazd dla samochodów dostawczych firm, które zaczynają inwestować na tych terenach.

- Dojazd dla pracowników firm, które zaczynają inwestować na tych terenach.

- Dojazd dla mieszkańców do pracy.

- Dojazd dzieci do szkół i przedszkoli.

 

            Realizacja projektu ma za zadanie uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą, związaną z doprowadzeniem sieci kanalizacji sanitarnej, a także zapewnienie dojazdu do terenu zabudowy usługowo-produkcyjnej w Łochowie, z drogi krajowej nr 50 i nr 62. Teren pod działalność gospodarcza został uzbrojony w sieć wodociągową już w latach poprzednich.

 

Projekt złożony jest z następujących elementów:

  1. Budowa kanalizacji sanitarnej:

- kanał grawitacyjny zaprojektowany z rur kielichowych o długości 1,8 km,

- kanał tłoczny z rur PE SDR17 o długości 0,05 km,

- pompownia P8

 Ścieki ze zlewni pompowni P8, która jest elementem projektu będą odbierane przez system odbioru ścieków rozbudowany na terenie miasta i odprowadzane do miejskiej oczyszczalni ścieków  w Łochowie.

 

  1. Przebudowa ulicy Świerkowej odcinek od km 0+000 do km 0+612,54 i od km 0+000 do km 303,77 i ulicy Targowej odcinek od km. 0+000 do km. 0+577,52 w Łochowie wraz z kanalizacją deszczową oraz urządzeniami i obiektami związanymi z funkcjonowaniem ulic.

 

Poziom dofinansowania z EFRR: 85%

Inwestycja zrealizowana została w okresie: 16.11.2007 r. – 30.11.2012 r.

Całkowita wartość projektu -2 854 475,03PLN

 

WYKONAWCA:

„KROL” - Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno-Instalacyjnych z siedziba w Wołominie.

 


 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013”


 

 


 

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości