Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Stypendia Pomostowe 2017/2018


ostatnai modyfikacja: 05.12.2018
dodane: 16.05.2017

Uprzejmie Państwa informujemy o rozpoczęciu XVI - tej edycji Programu Stypendia Pomostowe 2017/2018 Segment IA

Celem programu jest wspieranie młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki na dziennych studiach magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie. Program polega na finansowaniu stypendiów dla maturzystów, którzy dostaną się na uczelnię wyższą.

Nabór stypendystów odbywać się będzie ściśle wg zasad określonych w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2017/2018.

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i którzy spełnia łącznie następujące kryteria:

-   zakwalifikują się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;

-  są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;

-  są dziećmi byłych pracowników PGR, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;

-   mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tyś. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia- pomostowe.pl;

-  pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1600 zł brutto lub 1800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (dochód wyliczony z czerwca 2017);

-  osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 punktów. (Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu). Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów;

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2017/2018 Segment IA (wraz z załącznikiem) dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości. Kandydaci do stypendium wypełniają wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja będzie dostępna od dnia 03 lipca 2017 r. do dnia 18 sierpnia 2017 r. do godziny 16-ej.

Wypełnione przez kandydatów dokumenty należy przesłać do dnia 25 sierpnia 2017 r. na adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie PI. Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości