Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów


ostatnai modyfikacja: 05.12.2018
dodane: 06.04.2017

 

 

 

 

W dniu 30.03.2017 r. w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie pomiędzy Gminą Łochów reprezentowaną przez Burmistrza Łochowa Roberta Mirosława Gołaszewskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Łochów Marii Komudy, a Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Programów Unijnych reprezentowana przez Grzegorza Świętoreckiego zastępcę Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną", Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 na realizacje inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów – etap I”.

Planowane przedsięwzięcie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów – etap I składa się z 2 zadań:

 

1)   Zadanie 1 – Termomodernizacja dwóch budynków oświatowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łochowie,

2)   Zadanie 2 – Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego na potrzebyOSP Łochów Fabryczna w Łochowie.

 

Zakres prac budowlanych obejmuje:

  • docieplenie ścian zewnętrznych wraz z nową kolorystyką elewacji,
  • docieplenie ścian fundamentowych z hydroizolacją pionową,
  • wymianę posadzek, termoizolację stropów,
  • wymianę pokrycia dachowego,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • budowa kotłowni z wykorzystaniem pomp ciepła,
  • modernizacja instalacji c.o.,
  • przebudowa instalacji c.w.u.,
  • montaż  instalacji fotowoltaicznej.

 

Realizacja tego projektu nie byłaby możliwa bez wsparcia ze środków unijnych.

Całkowita wartość projektu wynosi 3.697.728,84 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 3.556.523,31 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR 2.845.218,64 PLN

Wysokość wkładu własnego 852.510,20 PLN (w tym 711.304,67 PLN stanowią wydatki kwalifikowane)

Zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji projektu nastąpi 30.04.2018 r.

 

 

 

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości