Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

OBWIESZCZENIA

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

 

więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

 

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Łochowa

Burmistrz Łochowa podaje do publicznej wiadomości, iż wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ”Rozbudowie drogi krajowej  nr 50 na odcinku przejścia przez m. Ostrówek” złożonego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie.

 

więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Wojewoda Mazowiecki

WI-II.747.2.15.2018.BG1

Warszawa, 3 pażdziernika 2018 r.

OBWIESZCZENIE

Niniejszym, na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku kolejowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2117 ze zm.) - dalej jako utk, informuję, że na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, zostało wszczęte przez Wojewodę Mazowieckiego postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.:

„Budowa skrzyżowania dwupoziomowego w Łochowie, polegająca na budowie skrzyżowania dwupoziomowego (wiaduktu drogowego), w ciągu drogi powiatowej nr DP 4202W, nad linią kolejową nr 6 Zielonka - Kuźnica Białostocka i nad drogą krajową DK 50, w km około 60+463 linii kolejowej, w związku z likwidacją przejazdu kolejowego w km 60+332 tej linii".

Roboty budowlane będą realizowane na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie węgrowskim w jednostce ewidencyjnej Gmina Lochów odpowiednio w obrębach 08 Jasiorówka i 01 Łochów Miasto.

 

więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁOCHOWA

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁOCHOWA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Burmistrz Łochowa podaje do publicznej wiadomości, iż wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi krajowej nr 62 na odcinku przejścia przez m. Kamionna” złożonego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie.

 

więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ_ZIL.420.98.2018.KCz.2

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ_ZIL.420.98.2018.KCz.2

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ_ZIL.420.98.2018.KCz.2

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ_ZIL.420.98.2018.KCz.2

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ_ZIL.420.98.2018.KCz.2


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie


Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia


Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

 

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Łochowa

Łochów, dnia 10 sierpnia 2018 r.

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA ŁOCHOWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 21 października 2010 r. w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 130 poz. 871) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 31 sierpnia 2018 r. do 28 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie, Al. Pokoju 75, pokój 110, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej bip.gminalochow.pl → Burmistrz → Obwieszczenia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 września 2018 r. o godz. 16.00 w Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie, ul. 1 Maja 22.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu miejscowego oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Burmistrza Łochowa w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, w postaci elektronicznej przesłane na adres kancelaria@gminalochow.pl lub ustnie do protokołu, w terminie od 31 sierpnia 2018 r. do 12 października 2018 r. Uwaga powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres i oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Łochowa.
 
Sprawę prowadzi:
Karolina Fedorczyk
Tel. 25 643-78-11
 
 


OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Mazowieckiego

OBWIESZCZENIE

Marszałka Województwa Mazowieckiego

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 - 5, 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz.1405 z późn. zm.) i art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2098 ze zmianami)

informuję

o przyjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu zaktualizowanego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Warszawy wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu i rozpoczęciu konsultacji społecznych w ramach Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

 

więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Burmistrz Łochowa podaje do publicznej wiadomości ze zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Adama Małkińskiego PHU AD-MAR o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zbieraniu odpadów w tym złomu oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”.

 

więcej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Obwieszczenie


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

 

więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

 

więcej

Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

24.05.2018
więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora OŚ w Warszawie

24.05.2018
więcej

DYREKTOR Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Znak:LU.RET.070.1.87.

Na podstawie art. 24c ust. 1 i 2 i art. 24b ust. 1,3 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.) dalej zzwzoś, art. 240 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) dalej Prawo wodne oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z póź. zm.)

 

więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), dalej Kpa., zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku spółki SIME Polska Sp. z o. o. ul. Warszawska 31, 96-500 Sochaczew, w dniu 22 marca 2018 r. została wydana decyzja Nr 25/11/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100, na działkach nr ew. 2052/72 obręb 0001- Łochów Miasto oraz nr ew. 585/6 obręb 0008-Jasiorówka, położonych w gminie miejsko-wiejskiej Łochów, powiat węgrowski, województwo mazowieckie.

 

więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie działając na podstawie:

-    art. 74 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś") w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) zawiadamia strony postępowania,

-    art. 85 ust. 3 ustawy ooś podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu S& kwietnia 2018 r. wydał decyzję, znak: WOOŚ-II.4210.51.2017.AGZ.11, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu skrzyżowania dwupoziomowego w Łochowie w km 57+915 linii kolejowej nr 6 realizowanego w ramach projektu „Prace na linii E-75 na odcinku Sadowne - Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów - Sadowne ".

 

więcej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego dot. zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków hydrogeologicznych w rejonie prejektowania inwestycji Budowa Obwodnicy Łochowa w ciągu drogi nr 62

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego dot. zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków hydrogeologicznych w rejonie prejektowania inwestycji Budowa Obwodnicy Łochowa w ciągu drogi nr 62

27.04.2018
więcej

Obwieszczenie PGWWP Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim
LU.ZUZ.2.421.12.2018.IC

OBWIESZCZENIE
Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim

 

więcej

Zawiadomienie PGWWP Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego.

 

więcej

Starostwo Powiatowe w Węgrowie zawiadamia

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § l i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1257 z późn. zm.), oraz art. 93 ust. 2 ustawy z dnia9 czerwca 201 lr - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2126 z późn. zm.), Starosta Węgrowski zawiadamia, że na wniosek Pana Dariusza Obryckiego, działającego z upoważnienia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia „Dokumentacji geologiczno - inżynierskiej określającej geologiczno - inżynierskie warunki posadowienia dla potrzeb projektu skrzyżowania dwupoziomowego w Łochowie w km 57,915 linii kolejowej nr 6 realizowanego w ramach projektu pn.: Prace na linii E75 na odcinku Sadowne - Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów -Sadowne".

 

więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

 

więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie


Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarstwa Wodnego o postępowaniu administracyjnym dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarstwa Wodnego o postępowaniu administracyjnym dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego

30.03.2018
więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

 

więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

 

więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

 

więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora OŚ w Warszawie

27.02.2018
więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora OŚ w Warszawie

26.02.2018
więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

13.02.2018
więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

13.02.2018
więcej