Strefa Gościa

,,Pola tętniące życiem - kampania edukacyjna na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym.''

Kampania edukacyjna

Aby uświadomić mieszkańcom wsi jak wielką wartość ma przyroda krajobrazu rolniczego, zwłaszcza na tle innych krajów europejskich, Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” realizuje projekt edukacyjny pn. „Pola tętniące życiem - kampania edukacyjna na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym”. Dzięki tym działaniom pragniemy pokazać piękno i różnorodność krajobrazu, zaciekawić odbiorcę biologią gatunków związanych z terenami rolniczymi oraz pokazać nieszkodliwe dla przyrody sposoby gospodarowania. Grupą docelową projektu są mieszkańcy terenów rolniczych wschodniej Polski – głównie młodzież szkolna i rolnicy z województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.

 

więcej


Rodzaje turystyki w gminie Łochów

Gmina Łochów charakteryzuje się głównie turystyką pieszą i rowerową ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe NPK. Teren ten dzięki minimalnej ingerencji człowieka jest w stanie zbliżonym do naturalnego, co jest rzadkością w skali europejskiej. Niepowtarzalnym walorem parku jest szeroka dolina Bugu z tarasami, rozległymi starorzeczami, wydmami, piasczystymi plażami i urwistymi skarpami. Poza doliną rozciągają się łęgi, olsy i bory sosnowe oraz rzeka Liwiec, cieki polodowcowe jak Ugoszcz, Dzięciołka oraz wyniesienia wydmowe, pagórki kemowe i wzgórza morenowe.

 

więcej