Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Umów wizytę w urzędzie skarbowym!

14.04.2021
więcej

Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich "Polska Od Kuchni" - zapisy do 20 kwietnia

Piętnaście tysięcy złotych – tyle wynoszą nagrody główne w ogólnopolskich konkursach przygotowanych podczas wyjątkowego święta - Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”. Każde Koło Gospodyń Wiejskich może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów.

Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni” to ogólnopolskie, wyjątkowe wydarzenie, przygotowane by podkreślić jak ważne jest, by pielęgnować lokalną kulturę i tradycję. Festiwal ma na celu integrację, aktywizację i wsparcie lokalnych społeczności, promocję polskich produktów i dziedzictwa kulinarnego oraz wymianę międzypokoleniowej wiedzy, umiejętności i przekazanie tradycji młodszym pokoleniom.

14.04.2021
więcej

Wywieś flagę!

14.04.2021
więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W DRUGIM OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ŁOCHÓW w 2021 roku z dnia 13.04.2021 r.

 Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020  r.,  poz.  1057) zwanej dalej „Ustawą” Burmistrz Łochowa zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.2 i 3 Ustawy, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do prac w komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

13.04.2021
więcej

Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2021 BURMISTRZA ŁOCHOWA z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku
12.04.2021
więcej