Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Zakochaj się w Łochowie

W dniu 23.01.2018 r. Burmistrz Łochowa- Robert Gołaszewski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Łochów- Marii Komudy podpisał umowę z Województwem Mazowieckim na realizację operacji „Zakochaj się w Łochowie- promocja Gminy Łochów” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

W ramach ww. projektu zostanie wykonany przewodnik turystyczny Gminy Łochów oraz materiały promocyjne ( gadżety promocyjne). Wykonany przewodnik turystyczny Gminy Łochów będzie promował walory przyrodnicze, kulturowe oraz turystyczne Gminy Łochów  a jednocześnie obszaru LSR. Publikacja i materiały promocyjne (gadżety) przyczynią się do wzrostu zainteresowania naszego terenu pod względem nie tylko turystycznym ale również gospodarczym ( rozwój agroturystyki, małej przedsiębiorczości), co wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców (osiągnięcie celu ogólnego  LSR). Realizacja nastąpi w 2018 r.

Wartość brutto projektu to 50 tys. zł. Wartość dofinansowania ww. umowy to 25 865 zł (63,63 % kosztów kwalifikowalnych).

 

 

 

autor: A. Grądzka

02.02.2018