Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

ZDALNA SZKOŁA

ZDALNA SZKOŁA

Nazwa projektu grantowego:

„Zdalna Szkoła – wsparcie  Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Cel główny projektu:

Celem projektu jest wsparcie szkół Gminy Łochów poprzez zakup laptopów niezbędnych do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym.

Krótki opis projektu:

Projekt  polega na zakupie i przekazaniu szkołom 32 szt. laptopów do prowadzenia nauki zdalnej.

Finansowanie projektu:

Projekt finansowany jest na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 1077/2020 zawartej w dniu 21.04.2020 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Łochów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I “Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Całkowita wartość projektu: 92 900,00 zł brutto

Finansowanie z UE: 80 000,00 zł brutto

Wkład własny beneficjenta (Gmina Łochów): 12 900,00 zł

Harmonogram realizacji projektu:

Rozpoczęcie realizacji projektu: kwiecień 2020 r.

Zakończenie realizacji projektu: październik 2020 r.

Prognozowane wskaźniki realizacji projektu:

Wskaźniki produktu:

liczba zakupionych laptopów – 32 szt.

Wskaźniki rezultatu:

liczba wspartych szkół – 6 szt.