Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

ZDALNA SZKOŁA +

ZDALNA SZKOŁA +

Nazwa projektu grantowego:

„Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

Cel główny projektu:

Celem projektu jest wsparcie szkół Gminy Łochów poprzez zakup laptopów niezbędnych do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym dla nauczycieli i uczniów z rodzin wielodzietnych (3+).

Krótki opis projektu:

Projekt polega na zakupie i przekazaniu szkołom 42 szt. laptopów do prowadzenia nauki zdalnej.

Finansowanie projektu:

Projekt finansowany jest na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 8241707277 zawartej w dniu 27.05.2020 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Łochów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I “Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Całkowita wartość projektu: 105 00,00 zł brutto

Dofinansowanie: 105 000,00 zł brutto

Wkład własny beneficjenta (Gmina Łochów): 0,00 zł

Harmonogram realizacji projektu:

Rozpoczęcie realizacji projektu: maj 2020 r.

Zakończenie realizacji projektu: listopad 2020 r.

Prognozowane wskaźniki realizacji projektu:

Wskaźniki produktu:

liczba zakupionych laptopów – 42 szt.

Wskaźniki rezultatu:

liczba wspartych szkół – 6 szt.