Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Współpraca 2021

Powołanie Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w trzecim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

ZARZĄDZENIE NR 59/2021 BURMISTRZA ŁOCHOWA z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w trzecim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

http://bip.gminalochow.pl/artykul/224/3873/zarzadzenie-nr-59-2021

10.06.2021
więcej

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w trzecim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

1. Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020  r.,  poz.  1057) zwanej dalej „Ustawą” Burmistrz Łochowa zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.2 i 3 Ustawy, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do prac w komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym ...
21.05.2021
więcej

Informacja o wynikach wyboru oferty oraz wysokość przyznanej dotacji w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łochów w 2021 roku

Informacja o wynikach wyboru oferty oraz wysokość przyznanej dotacji w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łochów w 2021 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: Zadanie 1 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Zadanie 2 Organizowanie działalności sportowej wśród młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień.

 

11.05.2021
więcej

ZARZĄDZENIE NR 44/2021 BURMISTRZA ŁOCHOWA

ZARZĄDZENIE NR 44/2021 BURMISTRZA ŁOCHOWA z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

 

 

więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W DRUGIM OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ŁOCHÓW w 2021 roku z dnia 13.04.2021 r.

 Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020  r.,  poz.  1057) zwanej dalej „Ustawą” Burmistrz Łochowa zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.2 i 3 Ustawy, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do prac w komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

13.04.2021
więcej

Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2021 BURMISTRZA ŁOCHOWA z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku
12.04.2021
więcej

Informacja o wynikach wyboru oferty oraz wysokość przyznanej dotacji w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łochów w 2021 roku

Burmistrza Łochowa informuje o zatwierdzeniu podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łochów w 2021 roku.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs dwóch oferentów złożyło 2 oferty na realizację zadania z zakresu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności kulturalnej wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:

Zadanie: podtrzymanie kultury lokalnej poprzez jej promowanie wśród lokalnej społeczności.

 

  1. Koło Gospodyń Wiejskich w Gwizdałach „Wysokie Obroty”, tytuł zadania publicznego: Promocja i kultywowanie tradycji KGW poprzez zakup strojów ludowych z wnioskowaną kwotą 3680,00 zł
  2. Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne „NDM” Nowy Dwór Mazowiecki, tytuł zadania publicznego: „NASZE ZABYTKI INACZEJ!” z wnioskowaną kwotą 1000,00 zł

 

Po zapoznaniu się z ofertami oraz opinią Komisji Konkursowej do opiniowania ofert przyznano środki na dofinansowanie dla Koło Gospodyń Wiejskich w Gwizdałach „Wysokie Obroty”, tytuł zadania publicznego: Promocja i kultywowanie tradycji KGW poprzez zakup strojów ludowych z na kwotę 3680,00 zł

 

Oferta Stowarzyszenia „NDM” Nowy Dwór Mazowiecki, tytuł zadania publicznego: „NASZE ZABYTKI INACZEJ!” z wnioskowaną kwotą 900,00 zł została odrzucona.


Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej

ZARZĄDZENIE NR 26/2021 Burmistrza Łochowa z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

 

więcej

Raport z przeprowadzonych konsultacji w sprawie zmiany Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

Raport z przeprowadzonych konsultacji w sprawie zmiany Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

 

więcej

Pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE NR 15/2021 BURMISTRZA ŁOCHOWA z dnia 23 lutego 2021 r.  w sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

23.02.2021
więcej

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w pierwszym otwartym kokursie ofert na realizację zdadań publicznych Gminy Łochów w 2021 roku

 

23.02.2021
więcej


Konsultacje Rocznego Programu współpracy z NGO na 2021 rok

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Rocznego programu współpracy.
Wynik konsultacji nie jest wiążący dla Burmistrza Łochowa.
Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Łochów, na temat projektu Rocznego programu współpracy ...

06.10.2020
więcej

UCHWAŁA NR XXX/204/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

UCHWAŁA NR XXX/204/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE


z dnia 28 października 2020 r.


w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok