Gmina Łochów

Informacja w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń OC rolników, budynków rolniczych i upraw rolnych oraz o karach za brak ww. ubezpieczenia

Ocena 0/5

Każdy rolnik (osoba fizyczna, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne), który jest właścicielem bądź współwłaścicielem gospodarstwa rolnego, czyli użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie powierzchnię  1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym, a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia:

- OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,
- budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,
- upraw rolnych o ile uzyskał płatności bezpośrednie w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach wsparcia bezpośredniego.

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,  Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych umowę ubezpieczenia OC rolnika i ubezpieczenia budynków rolniczych zawiera się na okres 12 miesięcy. W przypadku niespełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, tj. posiadania ochrony ubezpieczeniowej, przepisy przewidują opłatę (karę) w wysokości:

- 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę w ubezpieczeniu OC rolników,
- 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę w ubezpieczeniu budynków rolniczych.

Kwestie związane z ubezpieczeniem upraw rolnych uregulowane są w ustawie  z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego co najmniej 50% powierzchni upraw.

Opłata (kara) w przypadku niespełnienia obowiązku ubezpieczenia stanowi równowartość w złotych 2 euro od 1 ha (ustaloną przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski według tabeli kursów nr 1 w roku kontroli).

Wniesienie opłaty (kary) nie zwalnia z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego. 

 

KONTROLA  SPEŁNIENIA  OBOWIĄZKU  ZAWARCIA  UMOWY UBEZPIECZENIA

Działając na podstawie art. 84 ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1 oraz art. 85 i 86 oraz 87 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych oraz na podstawie art. 10c ust. 1 i 11 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Burmistrz jest obowiązany do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia w/w umów ubezpieczeń.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 114/2023 Burmistrza Łochowa z dnia 30 sierpnia 2023 r.  w każdym roku poddanych kontroli zostanie co najmniej 15 losowo wybranych gospodarstw z terenu Gminy.

Osoba kontrolowana jest obowiązana okazać na żądanie organu (Burmistrza) dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności