Gmina Łochów

Inwestycje 2020

INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ ŁOCHÓW W 2020 ROKU

 

Budowa wodociągu w  Łazach.

Środki wydatkowane 984,00

 

Budowa wodociągu w ul. Ks. Jelinka w Łochowie.

Środki wydatkowane 3 291,25

 

Projekt techniczny wodociągu Łazy.

Środki wydatkowane 2 477,50

 

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Laskach.

Środki wydatkowane 29 295,75

 

Budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łaz.

Środki wydatkowane 119 643,00

 

Budowa drogi gminnej w  Jasiorówce od ul. Żeromskiego w  Łochowie.

Środki wydatkowane 632 469,10

Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 533 709,00,

Środki z  Funduszu Sołeckiego – 19 248,00 zł.

 

Budowa ul. Ogrodowej w Łochowie – aktualizacja kosztorysu w celu przeprowadzenia procedury przetargowej.

Środki wydatkowane 2 000,00

 

Budowa ul. Sosnowej w Łochowie.

Środki wydatkowane 1 235 570,02

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 803 120,51 zł.

 

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy utwardzonego pobocza Łojew.

Środki wydatkowane 9 792,75

 

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w Matałach (nr dz. 330).

Środki wydatkowane 3 900,00

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Leśnej w Ostrówku.

Środki wydatkowane 4 430,00

 

Projekt ul. Modrzewiowej i  Jodłowej w Łochowie.

Środki wydatkowane 82 000,00

 

Przebudowa drogi gminnej w Budziskach działka ewidencyjna nr 300.

Środki wydatkowane 42 481,00

 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski w km 0+000-0+450,25.

Środki wydatkowane   325 772,63

Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego 122 600,00 zł,

Środki z  Funduszu Sołeckiego – 19 357,76 zł.

 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki.

Środki wydatkowane 53 347,58

 

Przebudowa drogi w miejscowości  Burakowskie na działce o nr ewid. 397 (aktualizacja kosztorysu w celu złożenia wniosku o  dofinansowanie).

Środki wydatkowane 500,00

 

Przebudowa ul. Kwiatowej w Łochowie.

Środki wydatkowane 521 672,48

Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 417 498,00 zł.

 

Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku.

Środki wydatkowane 908 238,75 zł

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 590 035,38 zł.

Środki z Funduszu Sołeckiego – 42 481,00 zł.

 

Przebudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku etap I.

Środki wydatkowane 25 073,00

 

Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie.

Środki wydatkowane 2 872 619,00

Środki z UE 2 062 383,00 zł.

 

Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych.

Środki wydatkowane 76 014,00

 

Wykonanie przyłącza gazowego do budynku gminnego przy Al. Łochowskiej 12A.

Środki wydatkowane 3 783,00

 

Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komisariatu Policji
w Łochowie.

Środki wydatkowane 24 000,00

 

Budowa budynku garażowo-magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna.

Środki wydatkowane 132 000,00

 

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Łochowie ul. Fabryczna.

Środki wydatkowane 810 000,00

 

Modernizacja monitoringu gminy Łochów.

Środki wydatkowane 27 465,00

 

Modernizacja komina w  Szkole Podstawowej w  Ostrówku.

Środki wydatkowane 35 000,00

 

Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 3 w  Łochowie.

Środki wydatkowane 5 500,00

 

Wykonanie sieci bezprzewodowego internetu w  Szkole Podstawowej w  Kamionnie.

Środki wydatkowane 19 476,80

 

Dofinansowanie zakupu respiratora i urządzenia do odkażania pomieszczeń dla SPZOZ.

Środki wydatkowane 20 700,00

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barchów i Kaliska.

Środki wydatkowane 1 133 666,00

 

Modernizacja i usuniecie awarii kanału deszczowego wzdłuż Alei Węgrowskiej.

Środki wydatkowane 31 857,76

 

Przebudowa kanału deszczowego w Al. Łochowskiej odwadniającego ul. Kościuszki w Łochowie.

Środki wydatkowane 25 000,00

 

Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów (wybudowano kanalizację sanitarną w ul. Nowowiejskiej).

Środki wydatkowane 568 944,62

Środki z UE 406 220,77

 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łochów- etap II (planowana realizacja: OSP Brzuza oraz OSP Łochów ul. Węgrowska)..

Środki wydatkowane 34 000,00

 

Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w  Gminie Łochów (termomodernizacja Przedszkola w  Łochowie oraz bloku socjalnego w  Łopiance).

Środki wydatkowane 5 619,00

 

Zwrot dotacji dla projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów”.

Środki wydatkowane 2 131 360,06

 

Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowej w  miejscowości Kamionna.

Środki wydatkowane 27 501,36

 

Budowa oświetlenia działki gminnej Zagrodniki.

Środki wydatkowane 2442,24

 

Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia Łosiewice.

Środki wydatkowane 5 535,00

 

Projekty, rozbudowa i  modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg. W ramach zadania dokonano pojedynczych uzupełnień lamp oraz rozbudowano oświetlenie m.in. w ul. Nasturcji w Łochowie.

Środki wydatkowane 35 358,57

 

Rozbudowa oświetlenia drogowego Jerzyska-Łosiewice.

Środki wydatkowane 21 832,50

Dofinansowanie z  „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” -  10 000,00 zł,

Środki z Funduszu Sołeckiego – 11 732,50 zł (11 084,50 zł sołectwo Jerzyska, 648,00 zł sołectwo Łosiewice ).

 

Rozbudowa oświetlenia drogowego w Łosiewicach.

Środki wydatkowane  13 100,00

 

Rozbudowa oświetlenia drogowego Samotrzask.

Środki wydatkowane  19 806,69

Dofinansowanie z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”- 9 811,09 zł, Środki z  Funduszu Sołeckiego – 9 995,60 zł.

 

Uzupełnienie oświetlenia drogowego Brzuza.

Środki wydatkowane   4000,00

 

Uzupełnienie oświetlenia drogowego Burakowskie.

Środki wydatkowane  500,00

 

Uzupełnienie oświetlenia Gwizdały.

Środki wydatkowane  700,00

 

Wykonanie oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu dróg w Laskach.

Środki wydatkowane   8 000,00

Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminne wraz z  uzupełnieniem oświetlenia Jasiorówka.

Środki wydatkowane   14 709,90

 

Opracowanie dokumentacji projektowej działki w Wólce Paplińskiej (nr 253).

Środki wydatkowane   20 900,00

 

Zagospodarowanie części działki zlokalizowanej w  miejscowości Łojew.

Środki wydatkowane   8 999,85

 

Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Łojki.

Środki wydatkowane   4 850,00

 

Zagospodarowanie działki Majdan.

Środki wydatkowane   15 035,82

 

Prace wykończeniowe dachu na świetlicy wiejskiej w  Pogorzelcu.

Środki wydatkowane   20 815,69

 

Przebudowa budynku sklep Kalinowiec.

Środki wydatkowane   33 303,97

 

Klimatyzacja kina.

Środki wydatkowane   24 000,00

 

Budowa 2 altanek w  miejscowości Gwizdały.

Środki wydatkowane   29 800,00

 

Wykonanie ogrodzenia wokół placu wiejskiego – Sołectwo Zambrzyniec.

Środki wydatkowane   15 717,97

 

Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Kamionna. Opracowanie dokumentacji projektowej.

Środki wydatkowane   4 000,00

 

Budowa siłowni plenerowej oraz boiska na działce w  Zagrodnikach.

Środki wydatkowane   17 870,50

 

Utworzenie boiska na działce gminnej w Kaliskach oraz zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej.

Środki wydatkowane   36 777,00

Dofinansowanie  z  „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” 10 000,00 zł, Środki z  Funduszu Sołeckiego – 20 100,00 zł.  

                     

Utworzenie boiska sportowego w sołectwie Łopianka.

Środki wydatkowane   43 421,00

Dofinansowanie z  „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”-  10 000,00 zł,

Środki z Funduszu Sołeckiego – 24 978,83 zł.