Gmina Łochów

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

prow 
„Budowa drogi gminnej nr 420401W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową   nr 4211W do działki nr ew.610 obręb 0020-Majdan w miejscowości Majdan, gmina Łochów, powiat węgrowski”.

23 listopada 2022 r. Gmina Łochów zawarła umowę o przyznanie pomocy z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizacje operacji pn. „Budowa drogi gminnej nr 420401W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4211W do działki nr ew.610 obręb 0020-Majdan w miejscowości Majdan, gmina Łochów, powiat węgrowski” w ramach w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

6 lutego 2023 r. Gmina Łochów zawarła umowę z Wykonawcą -  Wojciech Przyborowski „GARDEN-BRUK” z Lasek oraz z firmą, która będzie sprawowała nadzór inwestorski nad ww. inwestycji - Drotechnika Rafał Miszczuk.

W ramach inwestycji zostanie wybudowane 254 mb drogi o nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, oznakowanie drogi i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, zieleń drogowa, pobocza z kruszywa łamanego oraz wykonany zostanie kanał technologiczny.

Celem operacji pn. „Budowa drogi gminnej nr 420401W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4211W do działki nr ew.610 obręb 0020-Majdan w miejscowości Majdan, gmina Łochów, powiat węgrowski” jest poprawa infrastruktury drogowej na terenach wiejskich w Gminie Łochów poprzez budowę drogi gminnej w miejscowości Majdan. Inwestycja ułatwi komunikację mieszkańców sołectwa Majdan i Ogrodniki z innymi miejscowościami na terenie Gminy Łochów.

Wartość dofinansowania: 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.